Regulamin - Domatiq | Smart home, inteligentny dom
PL
  • PL

Regulamin

Regulamin Serwisu Domatiq

 

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Niniejszy regulamin (dalej:„Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu dostępnego pod adresem www.domatiq.pl (dalej:„Serwis”).

1.2.  Regulamin, o którym mowa wpunkcie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1422).

1.3.  Właścicielem i OperatoremSerwisu, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest Domatiq Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, al. Kraśnicka 31 lok. 504, 20-718 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000819977 (dalej: „Operator”).

1.4.  Usługi świadczone zapośrednictwem Serwisu polegają w szczególności na:

1.4.1.      Dostępie do następujących modułów:

·        O firmie,

·        Smart Home,

·        Moduły,

·        Aktualności,

·        Kontakt,

·        Współpraca,

·        Projekty UE,

1.4.2.      Dostępie do eksperckiej bazy wiedzy,

1.4.3.      Dostępie do kalendarium wybranych wydarzeń, szkoleń, warsztatów, konferencji, itp.

 

2.     DEFINICJE

2.1.  Kodeks Cywilny –ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.93, ze zm.).

2.2.  Prawo telekomunikacyjne –ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr171, poz. 1800, ze zm.).

2.3.  Ustawa o ochronie danych osobowych –ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

2.4.  Ustawa o prawie autorskim iprawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r.Nr 90, poz. 631, ze zm.).

2.5.  Ustawa o świadczeniu usługdrogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1244, ze zm.).

2.6.  Dane Osobowe –zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.domatiq.pl informacjedotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,przetwarzane przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia usług określonychw Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznychzwiązanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych wodpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.

2.7.  Profil Użytkownika –konto Użytkownika, prowadzone przez Operatora pod określoną nazwą (Login), doktórego dostęp za pośrednictwem Serwisu jest możliwy po dokonaniu przezUżytkownika jednorazowej Rejestracji oraz jednorazowym podaniu Loginu i Hasła.Profil zawiera również dobrowolnie, podane przez Użytkownika dane z możliwościąich zmiany lub usunięcia.

2.8.  Regulamin –niniejszy dokument o nazwie „Regulamin serwisu Domatiq”.

2.9.  Rejestracja –jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika ProfiluUżytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu rejestracji udostępnionego przezOperatora w ramach Serwisu.

2.10.                   Strona/Serwis –serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.domatiq.pl

2.11.                   Treści –treść, z którą Użytkownik może się zapoznać z wykorzystaniem Serwisu,stanowiącą w szczególności, lecz nie wyłącznie, przedmiot autorskich prawmajątkowych i praw pokrewnych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawachpokrewnych.

2.12.                   Umowa –umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy UżytkownikiemSerwisu a Operatorem w chwili akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treściodpowiadającej treści Regulaminu

2.13.                   Urządzenie –przenośne lub stacjonarne urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone dopodłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, tj.telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 Prawa telekomunikacyjnego.

2.14.                   Operator –spółka pod firmą Domatiq Sp. z o.o.

2.15.                   Użytkownik –osoba fizyczna korzystająca z Usługi z wykorzystaniem Urządzenia.

 

3.     WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

 

3.1.  Do uruchomienia i prawidłowegodziałania Serwisu niezbędne jest posiadanie aktywnego połączenie internetowego.

3.2.  W celu prawidłowego korzystaniaprzez Użytkowników z Serwisu, w tym skutecznego zarejestrowania i zalogowaniasię, niezbędne jest łącznie:

·        połączenie z siecią Internet orazposiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,

·        korzystanie z przeglądarkiinternetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentówhipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW,

·        w przypadku Użytkownikówdokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej(e-mail)

3.3.  W ramach Serwisu zabronione jestkorzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodówkomputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesyskryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

 

4.     OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

4.1.  Operator zobowiązuje się doświadczenia Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4.2.  Umowa o świadczenie usług drogąelektroniczną zostaje zawarta (moment rozpoczęcia korzystania z Usługi) zchwila zakończenia pomyślnie przez Użytkownika Rejestracji.

4.3.  Umowa o świadczenie usług drogąelektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

4.4.  Użytkownicy są zobowiązani dokorzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem,a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystaniaz sieci Internet

4.5.  Użytkownicy są zobowiązani wszczególności do:

·        korzystania z Serwisu w sposóbniezakłócający jej funkcjonowania,

·        korzystania z Serwisu w sposóbnieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbrosobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innychprzysługującym im praw,

·        korzystania z wszelkichinformacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Serwisu jedynie wzakresie dozwolonego użytku.

·        do niedostarczania treści ocharakterze bezprawnym przy użyciu Serwisu.

4.6.  Użytkownicy są zobowiązaniniezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw wzwiązku z korzystaniem z Serwisu.

 

5.     REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

5.1.  Rejestracja Użytkownika wymaga podania przez Użytkownika w ramach formularza rejestracyjnego danychoznaczonych jako obowiązkowe (imię i nazwisko, adres email) i potwierdzeniaprzez Użytkownika, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia.

5.2.  Zależnie od tego, w jakimzakresie Użytkownik zamierza korzystać z Serwisu, Użytkownik może byćobowiązany do podania pozostałych danych osobowych takich jak np. miejscezamieszkania, płeć, nr pesel, numer telefonu, numer prawa wykonywania zawoduitp.

5.3.  Po określeniu Loginu i Hasła Użytkownik zostaje zarejestrowany i zalogowany do Usługi.

5.4.  Użytkownikowi przysługuje prawodo zmiany Hasła w dowolnym momencie.

5.5.  W trakcie Rejestracji, jakrównież w związku z korzystaniem z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest dopodawania danych zgodnych z prawem i zachowania w tajemnicy Hasła i Loginu oraznieudostępniania ich innym osobom.

5.6.  Użytkownik ponosi pełną iwyłączna odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych.

5.7.  Dokonując rejestracji w Serwisie,Użytkownik oświadcza, że:

·        zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,

·        dobrowolnie przystąpił do korzystania z Usług Serwisu,

·        Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu są prawdziwe,

·        wyraża zgodę na przetwarzanie ww.Danych Osobowych przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu,

·        zezwala na wykorzystywanie jego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez Operatora Usług idostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również oświadcza, że osoby trzecie,których wizerunek Użytkownik umieścił w Serwisie, udzieliły takiego zezwolenia,

·        jest świadomy odpowiedzialności,jaka ciąży na nim za umieszczenie w Serwisie materiałów, danych lub DanychOsobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia,

·        wyraża zgodę na otrzymywanie nawskazany w ustawieniach Konta Użytkownika adres poczty elektronicznejwiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

 

6.     ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

6.1.  Użytkownicy mogą w dowolnymczasie zaprzestać korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy niezaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatnościlub modyfikacji Serwisu.

6.2.  W przypadku stwierdzenia, żeużytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albonaruszających zasady współżycia społecznego lub godzącychw usprawiedliwiony interes Operatora a w szczególności jego dobre imię,Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyćmożliwość korzystania przez użytkownika z Serwisu i świadczonych za jej pośrednictwem usług.

6.3.  Operator zastrzega sobie prawozawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Serwisu, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

 

7.     ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

7.1.  Operator prowadzi bieżący nadzórnad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając poprawność jej działania.Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Serwisu,jak również ich bezbłędnego działania.

7.2.  Użytkownik korzysta z Serwisu dobrowolnie, na własną odpowiedzialność – w tym m.in. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

·        szkody, utracone korzyści będąceskutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich,

·        szkody, utracone korzyścipowstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnychfunkcjonalności Serwisu;

·        usługi, aplikacje i serwisyinternetowe, których dostawcą są osoby trzecie.

7.3.  Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemachteleinformatycznych, z których korzystają urządzenia użytkowników, a któreuniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z  Serwisu i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

7.4.  Operator zastrzega sobie ponadtomożliwość zawieszenia świadczenia Usługi, z uwagi na konieczność usunięciazagrożenia, konserwacji, przeglądu, modyfikacji lub rozbudowy infrastruktury technicznej Serwisu.

7.5.  Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu i/lub Usługi z powodu siły wyższej.

7.6.  Postanowienia w zakresieodpowiedzialności nie naruszają przepisów obowiązującego na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej prawa, ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumentóww rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

8.     POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.1.  Akceptując Regulamin Użytkownikwyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego Danych Osobowych przezOperatora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

8.2.  Administratorem danych osobowychw rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Domatiq Sp.z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy al. Kraśnickiej 31 lok.504, 

8.3.  Domatiq Sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

8.4.  Domatiq Sp. z o.o. zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1182), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądaniaaktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wprzypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

8.5.  Dane osobowe zbierane są przez Domatiq Sp. z o.o., w celu umożliwienia użytkownikom korzystanie z Serwisu Domatiq. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrującaspełnia wymagane przez regulamin i przepisy prawne warunki.

8.6.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia skorzystanie z Serwisu.

8.7.  W razie powzięcia przez Operatora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przezUżytkownika Serwisu Danych Osobowych Operator może:

·        wezwać Użytkownika doniezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź ich aktualizacji,

·        zablokować Użytkownikowi dostępdo wybranych Usług Serwisu,

·        zablokować Konto Użytkownika doczasu wyjaśnienia sprawy,

·        nieodwracalnie usunąć KontoUżytkownika.

8.8.  W ramach Serwisu Dane OsoboweUżytkownika podane w formularzu rejestracyjnym (oraz później uaktualnione) niesą widoczne dla pozostałych Użytkowników, z wyłączeniem loginu.

 

9.     REKLAMACJE

9.1.  Każdemu Użytkownikowi Serwisuprzysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych zfunkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Operatora.

9.2.  Reklamacje należy składać drogąelektroniczną na adres mailowy: sales@domatiq.pl lub listownie na adres siedziby Operatora. Reklamacja powinna zawierać w swej treści dokładny opis ipowód reklamacji. Ponadto reklamacja może zawierać login użytkownika

9.3.  Operator rozpatrzy reklamację wterminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

9.4.  Operator zastrzega sobie prawo dowydłużenia powyższego terminu w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymagaćbędzie wiadomości specjalnych lub napotka inne przeszkody niezależne odOperatora (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Operator ponadtozastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownikadodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowoprzedłuża okres rozpoznania reklamacji.

9.5.  Składając reklamację zapośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanieodpowiedzi na reklamację przez Operatora również w tej formie. JednakżeUżytkownik może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji wysyłanej pocztąelektroniczną, że oczekuje odpowiedzi Operatora na piśmie.

9.6.  Odpowiedź na reklamację zostanieprzesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji (w tymadres mailowy).

 

10.  ZMIANAREGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.                   Operator zastrzega sobie prawo dozmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminuzostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przeddniem wejścia w życie zmian (powiadomienie nastąpi poprzez rozesłaniewiadomości dla Użytkowników wewnątrz Serwisu lub na skrzynkę mailowąUżytkownika podaną podczas rejestracji albo poprzez poddanie stosownejinformacji przy logowaniu się do Serwisu).

10.2.                   Zmiany w Regulaminie wchodzą wżycie i wiążą Użytkownika od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejściaw życie zmian Regulaminu, po uprzednim zaakceptowaniu ww. zmian przezUżytkownika.

10.3.                   Uznanie poszczególnychpostanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważnebądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

10.4.                   Postanowienia niniejszegoRegulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminemstosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i przepisy innych ustaw.

10.5.                   Ewentualne spory powstałe pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem zostają poddane sądom właściwym zgodnie zpostanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.6.                   Dostęp do niniejszego Regulaminuzapewniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem przekierowania zamieszczonego nastronie głównej Serwisu oraz za pośrednictwem przekierowania zamieszczonego wramach Serwisu.

10.7.                   Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku.